Wewnątrzszkolny System Oceniania

Niniejszy dokument stanowi część statutu SPK

 ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 25               

Zasady ogólne

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, oraz do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,

2)    pomoc uczniowi w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i planowaniu swojego rozwoju,

3)    motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy nad sobą,

4)    dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się systematycznie w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem ram programowych i realizowanych programów nauczania ze wszystkich przedmiotów i obejmuje w szczególności:

1)    klasyfikowanie i promowanie,

2)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

3)    przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

 1. W szkole ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.
 2. W  szkole nie stawia się  ocen za zachowanie.
 3. Przedmiotem oceny jest:

1)    zakres opanowanych wiadomości i umiejętności;

2)    rozumienie materiału;

3)    umiejętność stosowania wiedzy;

4)    kultura przekazywania wiadomości.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)    bieżące;

2)    klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1)    śródrocznej i rocznej;

2)    końcowej.

 1. Śródroczną klasyfikację przeprowadza się raz w roku w terminie do końca stycznia.
 2. Roczną klasyfikację przeprowadza się w terminie do końca czerwca.
 3. Dokładną datę klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala kierownik Punktu na początku roku szkolnego.
 4. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wszelka dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 27 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

2)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w §27 ust. 1;

3)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w § 27 ust.1–2, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w §27 ust. 1.

 1. Uczniowie, którzy spełniają warunki określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, otrzymują świadectwa według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej, opatrzone pieczęcią  urzędową organu prowadzącego .
 2. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się na zebraniu Rady Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego.
 3. Wyniki ewaluacji są podstawą do wprowadzenia zmian WSO w kolejnym roku szkolnym.

 

 

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH,

SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I UZYSKANYCH OCENACH

§ 26               

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani zapoznać się z informacjami o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)    sposobie udostępniania prac pisemnych

4)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego obowiązani są do udzielenia informacji wymienionych w  § 28 ust. 1. uczniów w trakcie lekcji organizacyjnej oraz ich rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym.
 2. Rodzice o postępach i osiągnieciach ucznia są informowani podczas zebrań, indywidulanych konsultacji z nauczycielem oraz za pośrednictwem kart z ocenami lub wiadomości e-mail, przekazywanych rodzicom przez wychowawców najmniej raz wciągu semestru w czasie zebrania lub w zeszytach uczniowskich/ przez uczniów. O fakcie przekazywania kart z ocenami wychowawca każdorazowo informuje rodziców drogą elektroniczną.
 3. Uczeń informowany jest o ocenie w trakcie jej wystawienia.
 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób zrozumiały i przystępny dla ucznia.
 5. Począwszy od klasy IV nauczyciel informuje rodziców o terminie zwrotu prac pisemnych o wadze 5, przez co rozumie się prace wymienione w §29.
 6. Prace pisemne ucznia są udostępnione uczniowi i jego rodzicom.

 

Ustalenie ocen bieżących i śródrocznych klasyfikacyjnych

§ 27               

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Ocenie bieżącej podlegają następujące formy aktywności ucznia: praca klasowa, sprawdzian kartkówka, dyktando odpowiedź ustna, zadanie dodatkowe, projekt, konkurs praca na lekcji, aktywność, czytanie, zadanie domowe, wypracowanie, recytacja, ćwiczenia.
 3. W bieżącym ustalaniu w klasach I – III poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych cząstkowych, przy czym:

a.    W – wspaniale. Oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.

b.    B - bardzo dobrze. Oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

c.    D – dobrze. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

d.    P – przeciętnie. Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

e.    S – słabo. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

f.     U - brak umiejętności. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający posługiwanie się nimi oraz uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.

 1. Począwszy od klasy IV SP poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych cząstkowych, przy czym:

a.     Stopień celujący - 6 (cel). Oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.

b.    Stopień bardzo dobry - 5 (bdb). Oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

c.    Stopień dobry - 4 (db). Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

d.    Stopień dostateczny - 3 (dst). Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

e.    Stopień dopuszczający - 2 (dop). Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

f.     Stopień niedostateczny - 1 (ndst) .Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.

 1. Od klasy IV każdej aktywności ucznia przypisana jest waga, w oparciu o którą wyliczana jest średnia ważona, stanowiąca podstawę do wystawienia oceny klasyfikacyjnej.
 2. Formy aktywności i ich waga przedstawiają się następująco:

formy aktywności

waga

ocena za I semestr

6

praca klasowa ,sprawdzian

5

kartkówka, dyktando

odpowiedź ustna

4

zadanie dodatkowe, projekt, konkurs

3

praca na lekcji, aktywność, czytanie

2

zadanie domowe, wypracowanie, recytacja, ćwiczenia

2

 

 1. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę:

1)     odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału,

2)     odpowiedzi ustnej lub pisemnej obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału zapowiedzianą z tygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne obejmujące treści z ostatniego tematu są formą sprawdzania pracy domowej lub pracy ucznia na lekcji  nie muszą być zapowiedziane i mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej.
 2. Sprawdziany pisemne, takie jak testy i prace klasowe oraz odpytywanie ustne obejmujące powtórzenie materiału muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
 3. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.
 4. Nauczyciel informuje o wadze pracy pisemnej przed jej napisaniem.
 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian, to powinien je napisać w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem w przeciwnym przypadku brak oceny z pracy klasowej będzie miał wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.
 6. Uczeń zobowiązany jest poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 7. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, nie tylko niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie ustalonym z nauczycielem. Ocena uzyskana z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika jako kolejna.
 8. Uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności i zadań dodatkowych w celu poprawienia oceny.
 9. Pod pojęciem zadania dodatkowego § 29 ust.6. należy rozumieć:

1)    udział w konkursach przedmiotowych,

2)    wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych,

3)    prezentację referatu, metodę projektu.

 1. Prace pisemne są zwracane uczniowi na bieżąco.
 2. Uczeń jest zobowiązany wykonywać zadania domowe.
 3. Uczeń i jego rodzice mają prawo zgłaszania zastrzeżeń do oceny bieżącej, a tryb odwołania od oceny przebiega w następującej kolejności:

1)    bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego

2)    u wychowawcy

3)    u kierownika Punktu

 1. Proces odwoławczy w przypadku oceny bieżącej powinien być rozpoczęty natychmiast, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić w terminie do dwóch tygodni.

 

klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia

§ 28               

 

 1. Podstawą klasyfikowania ucznia są oceny klasyfikacyjne.
 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i na ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się  w ostatnim tygodniu stycznia.
 4. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych ucznia w danym okresie oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Ocena śródroczna ma charakter opisowy. 
 5. Klasyfikowanie śródroczne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  ucznia w danym okresie oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 7. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się do 30 czerwca.
 8. Klasyfikacja roczna w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Ocena roczna ma charakter opisowy.
 9. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według zasad określonych w § 27.
 10. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej.
 11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie ocen bieżących wystawianych podczas różnorodnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wymienionych w ust.
 12. Uczeń ma prawo do otrzymywania nagród  za wybitne osiągnięcia w nauce, zgodnie z § 22 ust.1. Statutu Punktu.
 13. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ocena klasyfikacyjna ustalana jest w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych.
 14. Średnia ważona obliczana jest w następujący sposób:

1)    Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

2)     Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.

- ocena semestralna:

(suma ocen cząstkowych z wagą 5) *5 + (suma ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (suma ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (suma ocen cząstkowych z wagą 2)*2 /
(ilość ocen cząstkowych z wagą 5)*5 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 2)*2
- ocena końcoworoczna:

(ocena na semestr)*6 + (suma ocen cząstkowych z wagą 5) *5 + (suma ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (suma ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (suma ocen cząstkowych z wagą 2)*2 /1*6 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 5)*5 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 2)*2

3)    Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

Średnia

Stopień

poniżej 1,50

Niedostateczny

od 1,51 do 2,59

Dopuszczający

od 2,60 do 3,50

Dostateczny

od 3,51 do 4,50

Dobry

od 4,51 do 5,30

bardzo dobry

od 5,31

Celujący

 

 1. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz otrzymywał celujące oceny cząstkowe może otrzymać ocenę celującą.
 2. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną.
 3. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.
 4. Oceny cząstkowe są wystawiane zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania.
 5. Brak oceny z pracy klasowej ma wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.
 6. Ocena z poprawy pracy klasowej, sprawdzianu ma wagę z obniżoną o 1.
 7. Ocena niedostateczna za brak zadania domowego ma wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.
 1. Przed śródrocznym i rocznym plenarnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na zebraniach klasowych, spotkaniach indywidualnych lub w inny sposób uznany w Statucie Punktu za przyjętą formę kontaktowania się z rodzicami.
 2. W przypadku dużego prawdopodobieństwa wystawienia oceny niedostatecznej lub stwierdzenia braku możliwości klasyfikacji ucznia wychowawca jest zobowiązany poinformować o tym rodziców na miesiąc przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej .
 3. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne poszczególni nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym miejscu.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Punkt w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji   i możliwości ucznia we współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami.
 5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, gdy brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 8. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o który mowa w §.34 lub - w przypadku oceny niedostatecznej - egzaminu poprawkowego, o którym mowa w . §. 33.
 9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 10. Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

 

Promowanie ucznia

§ 29               

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
 2. Uczeń, który nie spełnia tego warunku nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem §. 31 ust.3.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Warunki organizowania egzaminu poprawkowego zawiera §.33.
 4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 5. Uczeń klasy I—III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku promocję do klasy programowo wyższej.

1)    W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

2)    Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 30               

 

 1. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć wniosek jak najszybciej.
 3. Termin składania wniosków upływa trzy tygodnie przed  zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 4. Na pisemny i uzasadniony wniosek rodziców ucznia, który w wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
 5. Termin i miejsce egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza kierownik Punktu.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Punktu.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator jako przewodniczący komisji,

2)    nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub inny wskazany przez Kierownika jako członek komisji.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;

3)    termin egzaminu;

4)    imię i nazwisko ucznia;

5)    zadania egzaminacyjne;

6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Niestawienie się ucznia na egzamin klasyfikacyjny w wyznaczonym przez kierownika  Punktu terminie bez podania w formie pisemnej udokumentowanego usprawiedliwienia, jest równoznaczne  z odstąpieniem od egzaminu, co powoduje skreślenie  z listy uczniów.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Punktu.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, bezpośrednio po egzaminie w obecności wszystkich członków komisji.
 5. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wypadkach i na zasadach przewidzianych w § 33 i § 34
 6. Uczeń, który przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 33

 

Zmiana oceny przewidywanej przez nauczyciela

Egzamin poprawkowy

§ 31               

 1. Począwszy od klasy IV Punktu podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcowej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.
 2. Wniosek składa się u Kierownika Punktu nie później niż tydzień przed zebraniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Punktu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy odbywa się jednego dnia i składa się on z części pisemnej oraz części ustnej.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Punktu.
 7. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1)    Kierownik Punktu  jako przewodniczący komisji,

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych,

3)    nauczyciel prowadzący takie same zajęcia

 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 33 ust.7 p. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Kierownik Punktu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)    termin egzaminu;

4)    imię i nazwisko ucznia;

5)    zadania egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może na pisemny wniosek rodziców przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez kierownika Punktu, nie później niż w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego.
 3. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę .
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, bezpośrednio po egzaminie w obecności wszystkich członków komisji.
 6. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia do Kierownika Punktu, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 7. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Kierownik Punktu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w § 34 oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, w szczególnych wypadkach, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Zmiana oceny przewidywanej przez nauczyciela

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

§ 32               

 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny rocznej w formie sprawdzianu wiadomości i umiejętności podnoszącego ocenę.
 2. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą.
 3. Możliwość ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna   z zajęć edukacyjnych ma uczeń który spełnia następujące warunki:

1)    Uczestniczył w zajęciach z przedmiotu, z którego ocenę chce poprawić wymiarze nie mniejszym niż 80; wyjątek od podanej wartości stanowić może długotrwała choroba,

2)    przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,

3)    uzyskał z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,

4)    skorzystał z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy oceny.

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny zobowiązani są wystąpić do Kierownika za pośrednictwem poczty elektronicznej z uzasadnioną prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny z przedmiotu w terminie 2 dni roboczych od podania przewidywanych ocen.
 2. Kierownik w ciągu 2 dni roboczych zobowiązany jest przekazać prośbę rodziców lub opiekunów ucznia nauczycielowi przedmiotu, z którego uczeń chce poprawić ocenę.
 3. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń chce poprawić ocenę sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń spełnia wymagania dające mu prawo poprawienia oceny przewidywanej, wymienione w § 34 ust. 3 pkt 1) - 4), i w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania odsyła podpisaną prośbę ucznia Kierownikowi.
 4. W przypadku uzyskania potwierdzenia przez nauczyciela spełnienia przez ucznia wymagań, o których mowa Kierownik wyraża zgodę na przystąpienie ucznia do egzaminu sprawdzającego i powołuje komisję.
 5. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu stanowi śródroczną lub roczną oceną klasyfikacyjną ucznia z danych zajęć edukacyjnych
 6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w § 34 ust. 3 pkt 1) - 4), prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel pisemnie przekazuje kierownikowi Punktu przyczynę  odrzucenia.
 7. Sprawdzian odbywa się w terminie wyznaczonym przez Kierownika Punktu, jednak nie później niż 7 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 8. Termin sprawdzianu ustala Kierownik Punktu z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 9. Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Punktu w składzie :

1)    Kierownik Punktu albo nauczyciel wyznaczony przez Kierownika – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 34 ust. 12 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Kierownik Punktu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne
 2. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół, który zawiera:

4)    skład komisji przeprowadzającej sprawdzian,

5)    datę egzaminu,

6)    pytania sprawdzające,

7)    ocenę ustaloną przez komisję.

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu ustala paragraf § 35
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.
 3. Uzyskanie ze sprawdzianu oceny niższej niż proponowana przez nauczyciela nie wpływa na jej obniżenie oceny klasyfikacyjnej.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez  kierownika szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 5. Przepisy § 34 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej również w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 33. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

ORGANIZACJA, PRZEBIEG, PROCEDURY EGZAMINU

i sprawdzianu z wiedzy i umiejętności

§ 33               

 1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdziany wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców złożony u kierownika Punktu.
 2. Wniosek musi zawierać:

1)    imię i nazwisko ucznia

2)    nazwę klasy, do której uczęszcza uczeń 

3)    adres do korespondencji i numer telefonu składającego podanie,

4)    rodzaj egzaminu,

5)    w przypadku egzaminu sprawdzającego – ocenę, o jaka się ubiega uczeń

6)    uzasadnienie,

7)    czytelny podpis rodzica.

 1. Wychowawca klasy, do której uczęszcza zainteresowany uczeń, jest odpowiedzialny za:

1)    powiadomienie go o terminie i miejscu egzaminu lub sprawdzianu,

2)    sprawdzenie, czy uczeń otrzymał wykaz zagadnień egzaminacyjnych od nauczyciela danego przedmiotu.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadza komisja powołana przez Kierownika  Punktu.
 2. Przewodniczący komisji w szczególności:

1)    zatwierdza tematy i zadania egzaminacyjne,

2)    odpowiada za poinformowanie wychowawcy ucznia o wnioskach rodziców lub prawnych opiekunów,

3)    ustala czas trwania egzaminu lub sprawdzianu,

4)    odpowiada za dokumentację egzaminu,

5)    odpowiada za poinformowanie Kierownika Punktu o wyniku egzaminu lub sprawdzianu w celu przeprowadzenia zmiany uchwały rady pedagogicznej,

6)    wykonuje i odpowiada za inne czynności służbowe określone  w zapisach niniejszego regulaminu.

 1. Nauczyciel egzaminator:

1)    ustala zakres materiału egzaminacyjnego,

2)    przygotowuje pytania i zadania egzaminacyjne

3)    informuje ucznia o wymaganiach egzaminacyjnych,

4)    przedkłada przewodniczącemu komisji tematy i zadania  do zatwierdzania nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu,

5)    ustalając stopień trudności tematów i zadań odwołuje się do ogólnych kryteriów oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W egzaminie mogą uczestniczyć bez prawa głosu:

1)    na pisemny wniosek rodziców ucznia – przedstawiciel rady rodziców,

2)    na pisemny wniosek egzaminatora – właściwy doradca metodyczny,

3)    na pisemny wniosek ucznia, jego rodziców, egzaminatora albo inicjatywy własnej lub kierownika  – wychowawca klasy.

4)    na pisemny  wniosek ucznia lub  jego rodziców  – rodzice  lub prawni opiekunowie ucznia.

 1. Egzaminy:  klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności składają  się z części pisemnej oraz ustnej.
 2. Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu lub sprawdzianu oznacza jego przerwanie i jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela lub utrzymaniem decyzji o nieklasyfikowaniu.
 3. Egzamin lub sprawdzian odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym samodzielność pracy zdającego.
 4. W jednym dniu uczeń może składać egzamin lub sprawdzian z dwóch przedmiotów.
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu lub sprawdzianu przewodniczący odbiera od zdającego pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu.
 6. Oświadczenie zawiera klauzule dotyczące:

1)    woli przystąpienia do egzaminu,

2)    stanu zdrowia zdającego.

 1. W czasie egzaminu lub sprawdzianu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy.
 2. Egzamin lub sprawdzian, w czasie którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg, zostaje przerwany. 
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji.
 4. W przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. 
 5. Wynik głosowania jest ostateczny.
 6. Przerwanie egzaminu lub sprawdzianu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny ustalonej przez nauczyciela.
 7. Egzamin lub sprawdzian w części pisemnej zdający pisze na ostemplowanym papierze.
 8. Na część ustną egzaminu lub sprawdzianu ustny egzaminator przygotowuje pytania w formie zestawów do losowania.
 9. Wylosowanego zestawu nie wolno zamieniać.
 10. Czas trwania części pisemnej egzaminu lub sprawdzianu wynosi 60 minut, licząc od momentu otrzymania tematu przez zdającego i nie może być krótszy niż 45 minut, licząc od momentu przepisania tematu, chyba że zdający zakończy pracę wcześniej i wyrazi wolę zakończenia egzaminu.
 11. Czas trwania części ustnej egzaminu lub sprawdzianu nie może być krótszy niż 15 minut, chyba że zdający wyrazi wolę zakończenia egzaminu przed upływem tego czasu.
 12. Komisja ustala czas na przygotowanie odpowiedzi ustnych przez egzaminowanego (od 10 do 15 minut).
 13. Czas trwania egzaminów lub sprawdzianu powinien dać zdającemu możliwość pełnego wykonania ćwiczeń i zadań praktycznych.
 14. Egzaminator proponuje i uzasadnia stopień  z  egzaminu lub sprawdzianu.
 15. Komisja ustala ocenę  z egzaminu lub sprawdzianu
 16. W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie, a ocenę ustala się większością głosów, przy czym żaden z członków komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu.
 17. Wynik egzaminu lub sprawdzianu przewodniczący ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia.
 18. Niestawienie się ucznia na egzamin lub sprawdzian w wyznaczonym przez Kierownika  Punktu terminie bez podania w formie pisemnej udokumentowanego usprawiedliwienia, jest równoczesne z odstąpieniem od egzaminu, co powoduje utrzymanie ustalonej przez nauczyciela oceny lub decyzji o nieklasyfikowaniu.
 19. Podstawowy dokument z przeprowadzonego egzaminu  lub sprawdzianu stanowi protokół.
 20. Protokoły powinny zwierać informacje wymienione odpowiednio w§ 33 ust.9 i § 34 ust.14 oraz wszelkie inne uznane przez komisję za istotne.
 21. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę egzaminu lub sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 

Inne egzaminy

§ 34               

 1. Punkt nie przeprowadza egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalisty, egzaminu dojrzałości, o których mowa w Ustawie i Prawie.

 

warunki ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum

§ 35               

 

 1. Uczeń kończy Punkt, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń, który nie spełnia tego warunku, nie otrzymuje świadectwa ukończenia Punktu.
 3. O ukończeniu Punktu przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.