Rekrutacja

Uczniowie ubiegłorocznej klasy 3d przydzieleni zostali do klas czwartych jak następuje:

klasa 4 a

Bodziachowski Tymoteusz

Dębczak Filip                                  

Formanowska Amelia              

Galej Marta

klasa 4b

Gruszczyńska Maria                  

Jarzyńska Kyla

Jurek-Dziedzic Nadia

Kasprzak Mateusz                         

Kukawski Jakub

klasa 4c

Nowak Nadia

Nulty Sean

Polański  Mateusz                    

Pomalejko Antonina             

Skiba Filip

 

Dzieci przyjęte na miejsca wolne w klasach 2 SP+:

Przydziały do klas zostały przeprowadzone na miejsca zwolnione wolne, stąd nie zwasze pokrywają się z oczekiwaniami rodziców. Innych miejsc w chwili obecnej po prostu nie mamy.  Z początkiem roku szkolnego (czyli we wrześniu) w miarę napływania informacji o innych rezygnacjach będziemy mogli zaproponować miejsca kolejnym kandydatom. Pełny obraz miejsc, którymi dysponujemy, zgodnie z naszym statutem, będziemy mieć w pierwszym tygodniu października 2019 r., kiedy to uczniów, którzy nie zgłaszają się do szkoły po wakacjach, wykreślimy na podstawie decyzji rady pedagogicznej (szczegóły w zakłdce  O nas /Statut).

W sprawie przeprowadzonych i opublikowanych uzupełnień w dniu 3 lipca br. (środa) w godz. 16-18 Kierownik SPK pełnić będzie dodatkowy dyżur. Poza tym terminiem zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: dublin@orpeg.pl

 

Klasy drugie SP

Chodkiewicz Małgorzata klas 2c (12.30-15.15, przeniesiona z klasy 1-ej po teście)

Harasimowicz Filip kl 2c (12.30-15.15)

Budziejewska Maja  2c (sb. 12.30-15.15)

Alexander Junyent Zięba 2d (nd. 9.00-11.35)

Crofton Anastazji 2e (nd. 12.30-15.15)

Ramanundh Edward 2e (nd. 12.30-15.15)

Kędziora Róża 2e (nd. 12.30-15.15)

Bugała Karol 2e (nd. 12.30-15.15)

Niezgoda Patryk  2f (nd. 12.30-15.15)

Dracz Bartłomiej Marcin 2f (nd. 12.30-15.15)

Flis Tomasz Konrad 2f (nd. 12.30-15.15)

Mielczarek Estera 2f (nd. 12.30-15.15)

Zioła Filip 2f (nd. 12.30-15.15)

Molski Mateusz Wojciech 2f  (nd. 12.30-15.15)

Allan Jessica 2f (nd.12.30-15.15)

 

Klasy trzecie SP

Bień Antonina kl.3f (niedziela 11.45-15.15)

Byrne Mia kl.3f (niedziela 11.45-15.15)

Kraśniewska Amelia 3e (niedziela 11.45-15.15)

Mayrs Julia 3d (nd. 9.00-11.35)

Mudrak Julia 3c (sb. 11.45-15.15)

O’Regan Kaja  klasa 3a (sb. 12.30-15.15 )

Raganowicz Maja Zofia 3c (sb. 11.45-15.15)

Sokołowska Zuzanna Nicola klasa 3a (sb. 9.00-11.35)

Zgrzebnicka Emilia 3d (nd. 9.00-11.35)

 

 Klasy 4SP+

Izabela Kędziora 4d (nd.)

Maciej Cywka 4e (nd)

Zuzanna Pietorszek 5c (nd.)

Hoffmann Maja 5c (nd.)

Marczewski William 5d (nd.)

Ćwiląg Igor 5d (nd).

Crofton Michelle 7b (nd.)

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Kandydaci do klas pierwszych - kliknij

Kandydaci do klas drugich i trzecich (na zwolnione miejsca) - kliknij

 

Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020

Zachęcamy do zapoznania się z terminami rekrutacji w Harmonogramie rekrutacji dostepnym poniżej.

Rodzice lub opiekunowie dziecka aplikujący o miejsce w szkole zobowiązani są do zapoznawania się z wynikami kolejnych etapów rekrutacji zamieszczonych w harmonogramie rekrtacji. Szkoła nie wysyła indywidualnych informacji o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji ani o przyjęciu do szkoły.

Informacje te publikowane są na stronie w zakładce Rekrutacja.

 

Kliknij aby pobrać odpowiednie dokumenty:

 

Zasady rekrutacji uczniów do pozostałych klas zawarte są w regulaminie.

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje taka sama jak w przypadku naboru do klas pierwszych.

 

UWAGA: Szkoła nie prowadzi nauczania w klasach "0". Oddziały  te są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne (PSE) na mocy porozumienia z dyrekcją St.Benildus College. Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK) nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia w klasach "0" oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez Stowarzyszenie.

Opis zajęć w klasach "0" i zajęć dodatkowych oraz podania do pobrania znajdują się w zakładce Rodzice/ Stowarzyszenie.

 

Niektóre informacje o szkole                                                                                      

Misja SPK w Dublinie

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w Polsce;2)kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

3)wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;

4)podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz rozwijając u uczniów intelektualną i uczuciową więź z Polską;

Prawo

Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPK wynikają z przepisów Ustawy o systemie oświaty ( 1991 z późn. zm.) i Rozporządzenia  w sprawie  kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  z dnia 31 sierpnia 2010r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa i najstarsza polska szkoła uzupełniajaca w Irlandii. Placówka istnieje od 2005 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ( program uzupełniający) .

Sale lekcyjne

Słoneczne, przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 26 uczniów.

Biblioteka

Bogaty księgozbiór pomocy dydaktycznych,  klasyki i literatury najnowszej dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy także dział dla dorosłych.

Świetlica

Tu dzieci mogą oczekiwać na rodzeństwo, spędzić twórczo czas na warsztatach plastycznych i odpocząć.Niestety, świetlica jest odpłatna, ponieważ prowadzi ją założone przez rodziców Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Równolegle do Rady Rodziców działa także Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne powołane do wspierania pracy SPK i Rady Rodziców. Składa się z rodziców obecnych i byłych uczniów.

Przedmioty

Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j.polski; kl. 1 i 2 -3 godz., kl.3- 4 godz.)

Wszystkie pozostałe klasy: j.polski ( 3 godz.) wiedza o Polsce ( 2 godz.)

Zajęcia dodatkowe- sprawdź w menu Rodzice/sprawy bieżące.

Poza lekcjami

Wycieczki po Irlandii, wycieczki do Polski, imprezy sportowe, wymiany młodzieży, konkursy ( szkolne, międzyszkolne i na poziomie krajowym ), turnieje rodzinne, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, dyskoteki (bal karnawałowy), przedstawienia szkole , projekty szkolne , koncerty, spotkania z twórcami kultury i sztuki , warsztaty itp.

Bezpieczeństwo

Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w godz. 8.45-16.55. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczcyieli.

Przepływ ludzi przez szkołę jest nadzorowany przez pana woźnego.Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć.Wchodzący do szkoły ( oprócz uczniów) są zobowiązani do wpisania sie do książki odwiedzin.

W szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych ( więcejczytaj w menu O nas/ Regulamin).Podczas składania podania należy wypełnić pole dotyczące zgody na publikację wizerunku/nazwiska dziecka.Zwyczajowo i zgodnie z prawem na stronie szkoły pojawia się dużo zdjęć zbiorowych wykonywanych podczas imprez szkolnych.Podajemy także nazwiska dzieci przy okazji konkursów.Jeżeli Państwo nie wyrażą zgody na publikację nazwiska dziecka, będziemy tego przestrzegać.

Szkoła posiada konto na Facebooku.

Tutaj nie zamieszczamy zdjęć dzieci bez zgody rodzica.Nie pojawiają się także ich nazwiska.Wyjątek dotyczy konkursów, których regulaminy na to zezwalają (rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na publikację nazwiska).

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej.W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. Więcej czytaj w zakładce O nas/ Wewnątrzszkolny system oceniania, w zakładce Uczniowie i w zakładce Rodzice.

Komunikacja

Podstawowym kanałem komunikacji z rodzicami są bezpośrednie spotkania z nauczycielami oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna oraz profil na Facebooku (ten z uwagi na publiczny charakter komunikatora służy jako kanał jednokierunkowy, tj. informujący o szkole; nie prowadzimy korespondencji z rodzicami za pośrednictwem FB)