Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego

Dyrektor Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie  ogłasza nabór na stanowisko: 

nauczyciela języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, LO

 Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26),

data rozpoczęcia pracy: 1 września 2024 r.

 1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984

z późn. zm.), zwanej dalej „KN”:

 Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102), zwanego dalej „rozporządzeniem”:

Zgodnie z § 36 ust. 2 rozporządzeniaKwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do:

1) nauczania języka polskiego określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub

3) nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 lub ust. 2 pkt 2 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub

4) nauczania przedmiotu innego niż język polski określone w § 3 lub zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza określone w § 7 oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach za granicą zlecone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmujące przygotowanie merytoryczne do nauczania języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin, przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin i praktyki pedagogiczne w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin.

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
 3. doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi.
 • Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),
 3. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.
 4. Podpisane oświadczenia kandydata:
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 KN, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym  są   przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w pozostałym zakresie dobrowolna   zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z  tych względów, jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu, prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w zakresie wykraczającym poza zakres wynikający
z przepisów prawa (tj. art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz przepisów powołanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela języka polskiego  przez  Szkołę Polską
im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie, adres: St. Benildus College, Upper Kilmacud Rd., Stilorgan, Dublin14, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”

 

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 27.06.2024 roku na adres: dublin@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o godzinowym terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się dn. 29.06.2024 r. w siedzibie szkoły. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 Dublin, 5 czerwca 2024 r.

Do pobrania