Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Biblioteka

Zaproszenie do biblioteki

Opiekun biblioteki jest nauczyciel-bibliotekarz pani Jolanta Babiarska

W swoich zbiorach biblioteka posiada lektury szkolne, książki przygodowe, fantastyczne, obyczajowe, popularno-naukowe z różnych dziedzin nauki, bajki dla dzieci które dopiero zaczynają czytać i tych, które już czytają.

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania ze zbiorów na miejscu czy też wypożyczania książek do domu. W bibliotece też znajduje się sukcesywnie poszerzany dział z książkami dla dorosłych, z którego mogą korzystać Rodzice uczniów.

Wszyscy czytelnicy biblioteki, aby skorzystać ze zbiorów powinni posiadać elektroniczną kartę biblioteczną (wydawaną w bibliotece). W przypadku zgubienia karty istnieje możliwość otrzymania duplikatu w cenie 5euro (płatne w bibliotece i przekazywane na konto Rady Rodziców, która pośredniczy w zaopatrywaniu szkoły w nowe karty)

Godziny otwarcia  biblioteki : sobota- niedziela 9.00 – 15.30

 

 

Regulamin korzystania z biblioteki      

1.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.
2.Czytelnicy korzystający z biblioteki mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz zobowiązać się do jego przestrzegania.
3.Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.
4.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu prosić o jego prolongowanie.
5.Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czytelnik zamawia książkę na jednej z przerw między lekcjami i odbiera na kolejnej.
6.Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko. Nie może wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
7.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki i powinien je chronić przed zniszczeniem oraz zgubieniem.
8.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę , musi odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza.
9.Wypożyczone książki należy zwrócić do końca maja.
10.Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się zakaz korzystania z księgozbioru bibliotecznego do momentu zwrócenia książki.
11.Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

Rozdział I

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje:
  a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
  c) postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 4. Podręczniki wypożyczane do domu rejestrowane są w bazie użytkowników (uczniów).

 

Rozdział II

Zadania biblioteki podręczników szkolnych

 1. Biblioteka podręczników szkolnych gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
  a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
  b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 3. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

 

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki i stanowią własność szkoły. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winne być użytkowane przez co najmniej trzy lata

 

 

Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów.

§1.

1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły , którzy rozpoczęli naukę Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Dublinie w roku szkolnym 2014/2015 i w późniejszych  latach.
2.Uczniowie korzystający ze zbiorów biblioteki podlegają rejestracji na podstawie dostarczonych list zgodnych z lista klasy zamieszczona w dzienniku lekcyjnym.
3. Rejestracja następuje najpóźniej do 5-go września każdego roku szkolnego.

 

§2.

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 15 września danego roku na okres 10 miesiąca.
 2.  W przypadku rezygnacji z nauki w SPL jak też długotrwałej przerwy w nauce wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§3.

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu (załącznik nr 1) pobiera z biblioteki podręczniki w liczbie równej liczbie równej liczbie uczniów w swojej klasie.
 2. Wraz z pobraniem podręczników wychowawca klasy ma obowiązek przygotować Umowę wypożyczenia podręczników wraz z listą uczniów swojej klasy (załącznik nr 2).
 3. Po przekazaniu podręczników uczniom wychowawca ma obowiązek odebrać podpisaną przez rodziców Umowę użyczenia i do końca września przekazać ją do biblioteki.

 

§4.

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne wychowawcy klasy, który otrzymane podręczniki przekazuje niezwłocznie do biblioteki.
 2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa wypożyczenia  co zostaje potwierdzone poprzez zdjęcie ze stanu ucznia danego podręcznika.

 

 

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

 

§1.

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.

 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Dopuszcza nie używanie ołówka w celu zaznaczenia ( np. pracy domowej).
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp., a następnie oddać wychowawcy zgodnie z listą podpisaną na początku roku szkolnego.
 6. Po zebraniu kompletu podręczników wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki.

 

§2.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 1. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak ich dalsze wykorzystywanie.
 2.  Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika. W powyższym przypadku użytkownik ponosi koszty zgodnie z umowa użyczenia.

 

§3.

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może zgodnie z Umową wypożyczenia żądać zwrotu  nowego zakupu podręcznika.
 4. Wartość podręczników określa w każdym roku szkolnym MEN.

 

Rozdział VI

Inwentaryzacja

 1. Inwentaryzacja zasobów podręczników w bibliotece odbywa się raz w roku po ich odbiorze od użytkowników.
 2. Inwentaryzację przeprowadza powołana do tego celu komisja, która do 1- lipca danego roku przedstawia kierownikowi sprawozdanie.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.
 3. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje kierownik szkoły.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.