Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, wchodząca w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dublin.orpeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dublin.orpeg.pl.

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: styczeń 2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 20 stycznia 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Kostecka, adres poczty elektronicznej dublin@orpeg.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dane adresowe szkoły:

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie/

Polish School at the Embassy of Poland in Dublin

St. Benildus College

Upper Kilmacud Rd.

Stillorgan

Dublin 14

e-mail: dublin@orpeg.pl

Wskazówki na temat dojazdu do szkoły zamieszczone są na niniejszej stronie w zakładce Kontakt

Wejście do budynku jest od ulicy Upper Kilmacud Rd.

Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma podjazdów dla wózków.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem administracji – woźnym szkoły lub nauczycielem bibliotekarzem (w godzinach pracy szkoły pierwsze czynne pomieszczenie po prawej stronie od wejścia głównego, oznakowane napisem „Biblioteka”), który poinformuje woźnego o potrzebie udzielenia pomocy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Na parkingu bezpośrednio przed budynkiem szkolnym znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.