Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

O szkole

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA                    

 Czy jest to szkoła obowiązkowa ?

– Nie, nie jest to szkoła obowiązkowa. Ma charakter uzupełniający. Dzieci mają natomiast obowiązek realizacji obowiązku szkolnego poprzez uczęszczanie do szkoły irlandzkiej ( lub jakiejkolwiek innej realizującej ramowy plan nauczania ) .

 Czym różni się ta szkoła od szkół polonijnych ?

Szkoła jest jest prowadzona i nadzorowana przez Ministra Edukacji NarodowejNasi uczniowie otrzymują państwowe świadectwa ukończenia klasy / szkoły. Podobnie Szkoły Polskiej w: Limerick , Cavan , Cork  i Waterford. Promocja uczniów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN. Szkoła funkcjonuje w ramach organizacyjnych Ośrodka Rozwoju Polskiej  Edukacji  za Granicą w Warszawie.

W szkole realizowana jest podstawa programowa stanowiąca załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. o organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą ( Dz.U.Nr 170 z 2010 r. Poz.1143 ).

Czy świadectwo uzyskane w tej szkole jest podstawą do przyjęcia  mojego dziecka do szkoły w Polsce?

-Nie. Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i Szkoły Polskie NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1)świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

2) sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Z jakimi dokumentami rodzice  muszą się zapoznać przed zapisaniem dziecka  do  szkoły ?

– Dokumenty obowiązujące w szkole to : Statut i Regulamin Szkoły .

Czy szkoła jest odpłatna?

– Szkoła jest bezpłatna. Jedyną opłatą , jaką mogą wnosić rodzice , jest składka na działalność statutową Rady Rodziców. Jest ona ustalana co roku . W bieżącym roku szkolnym stawka ta wynosi 35 euro ( za 1. dziecko ), 30 euro ( za 2.dziecko ) i 25 euro ( za 3. dziecko ).

Składka ta jest dobrowolna. Nauczyciele nie mogą żądać od rodziców jej uiszczenia. Rada Rodziców za pieniądze ze składek finansuje konkursy szkolne, ubezpieczenie, dofinansowuje wycieczki i imprezy szkolne lub klasowe itp.,  zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

Jakie podręczniki i lektury obowiązują w szkole i gdzie je można kupić ?

 – Spis lektur i podręczników  jest na stronie  internetowej. Szkoła wyposaża wszystkich uczniów szkoły podstawowej w podręczniki z dotacji państwowej na zasadzie wypożyczenia na okres roku szkolnego (podręczniki) lub przekazania uczniowi na własność (ćwiczenia). Lista podręczników dla liceum (nie objętych dotacją) znajduje się w zakładce Uczniowie. W przypadku podręczników nie objętych dotacją uczniowie nabywają je we własnym zakresie- nie pośredniczy w ich zakupie. Można je nabyć w księgarniach internetowych , w polskich księgarniach na terenie Irlandii, można też poprosić o ich zakup i wysłanie pocztą rodzinę.

Kto może być zatrudniony w szkole ?

– Zgodnie z rozporządzeniem , w szkole mogą być zatrudnieni tylko wykwalifikowani nauczyciele. Wielu z nich posiada również uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu .Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje .

Czy ten sam nauczyciel uczy w danej klasie przez cały czas trwania etapu  edukacyjnego ?

– Szkoła stara się tego przestrzegać , aczkolwiek jest to uwarunkowane względami   kadrowymi i organizacyjnymi .

   Ile razy w tygodniu dzieci muszą przyjeżdżać do szkoły ?

– Zajęcia odbywają się dla każdego dziecka tylko raz w  tygodniu ( sobota lub niedziela ).

Czy rodzice mają wpływ na dzień nauki ?

– Tak , rodzice mogą wstępnie wybrać konkretny dzień ( sobota lub niedziela ). Trzeba to  zaznaczyć w formularzu rekrutacyjnym – załączniku nr. 2 dostępnym w zakładce Rekrutacja na niniejszej stronie. Jeżeli zrobią to  odpowiednio wcześnie i pozwolą na to warunki organizacyjne, ich wybór zostanie uwzględniony w przyjęciu dziecka do szkoły. .Jeżeli w wybranej klasie już nie będzie miejsc, wskazanie dnia nauki przez rodzica zostanie odrzucone.

Czy szkoła obejmuje wszystkie etapy edukacyjne ?

– Tak , dzieci uczą się w szkole podstawowej i liceum.  W roku szk.   2008/2009 Rada Rodziców otworzyła przy szkole klasę „0”  dla dzieci sześcioletnich (odpłatną). Klasy “0” sa prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne podmiot funkcjonujący niezależnie od szkoły.

Czy mogę zapisać do pierwszej klasy dziecko , które ukończyło 6 lat ?

– Tak, dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć naukę w klasie 1 pod warunkiem, że są wolne miejsca po przyjęciu siedmiolatków, których dotyczy obowiązek szkolny.

Kiedy będę mógł zapisać moje dziecko do szkoły ?

– Rekrutacja na kolejny rok szkolny rozpoczyna się 1 kwietnia (chybą że na ten dzień przypadają Święta Wielkanocne) i trwa do 15 maja. Jeżeli szkoła będzie  dysponowała wolnymi miejscami , dodatkowa rekrutacja odbędzie się pod koniec czerwca zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, który jest publikowany na stronie w zakładce “Rekrutacja”. Miejsca w klasach 1 SP są zajmowane zazwyczaj w ciągu pierwszych dni rekrutacji.

Czy mogę zapisać dziecko telefonicznie , pocztą zwykłą lub internetową?

– Rekrutacja odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby zapisać dziecko do szkoły ?

– Wypełnione, podpisane, zeskanowane i podpisane załączniki rekrutacyjne (do pobrania w zakładce Rekrutacja ).

– Świadectwo ukończenia klasy / szkoły z Polski ( jeśli dotyczy); oryginał do wglądu , kserokopia do akt)

– Zaświadczenie ze szkoły irlandzkiej o realizacji obowiązku szkolnego, które należy dostarczyć wychowawcy do dnia 30 września .

Szczegółowe informacje są w zakładce „ Rekrutacja ”.

Czy szkoła przyjmuje wszystkich uczniów, którzy złożą w.w. dokumenty?

– Nie, uczniowie przyjmowani są tylko do wyczerpania limitu miejsc.

Kiedy się dowiem , czy moje dziecko zostało przyjęte do szkoły , czy nie ?

– Zgodnie z regulaminem rekrutacji. W przypadku przyjęcia dziecka w okresie roku szkolnego (np. ucznia przyjeżdżającego z Polski) podania rozpatrywane są na bieżąco.

Moje dziecko już chodzi do tej szkoły. Czy mam pewność , że  w kolejnym roku szkolnym będzie dla niego miejsce ?

– Tak, o ile nie zajdą zmiany  niezależne od szkoły.

 Czy moje dziecko będzie w przyszłym roku szkolnym w tej samej grupie ?

 – Tak , o ile klasa nie zostanie rozwiązana.

Np. Jeżeli w jakiejś klasie jest niewielu uczniów , zostaną oni przeniesieni do klasy , w której również jest mało dzieci. Jeżeli nowy przydział do klasy nie będzie mógł być przez rodziców z różnych względów zaakceptowany, będą oni mogli wypisać dziecko ze szkoły i np. zapisać je do ORPEG na nauczanie na odległość.

 Planuję przedłużyć wakacje mojego dziecka. Zamierzamy wrócić do Irlandii   dopiero na początku października . Czy będzie to miało jakieś skutki dla mojego    dziecka ?

-Tak. Uczniowie , którzy nie pojawią się w szkole do końca września , zostaną  skreśleni z listy uczniów. W przypadku przedłużających się wakacji prosimy o kontakt mailowy  z wychowawcą klasy i szczegółowe opinie sytuacji.

 Moje dziecko w tym roku kończy w tej szkole 6 klasę szkoły podstawowej w szkole irlandzkiej.

Ukończenie szkoły podstawowej  w szkle polskiej będzie miało miejsce po klasie ósmej.

 Czy muszę  złożyć jeszcze raz podanie o przyjęcie do Liceum ?

 -Tak , można to zrobić w dowolnym momencie , z  uwzględnieniem porządku pracy   Szkoły . Najlepiej składać podania u wychowawców , podczas zebrań klasowych w  marcu lub w maju . Uczniowie , których rodzice / prawni opiekunowie nie złożą     podań , nie zostaną   przyjęci do Liceum. Do podania należy dołączyć pełen komplet dokumentów z zakładki Rekrutacja.

Jakie przedmioty są nauczane w szkole ?/ Uwaga na różnice programowe !

Klasy 1-2 SP : edukacja wczesnoszkolna ( j. polski- 3 godz.); klasy 3 SP- 4 godz.

-Wszystkie pozostałe klasy : j. polski ( 3 godz.) , wiedza o Polsce, tzw. WOP ( 2 godz.)

Nie chcę zapisywać mojego dziecka do szkoły polskiej za granicą . Do jakiej   klasy zostanie ono przyjęte po powrocie do Polski ?

– Zgodnie z rozporządzeniem MEN dzieci przyjmuje się do  zazwyczaj do klasy równoległej z klasą irlandzką – na podstawie ostatniego świadectwa ze szkoły irlandzkiej. Decyzja o przyporządkowaniu dziecka do danej   klasy leży w kompetencjach dyrektorów szkół.   Rodzice planujący powrót do kraju powinni  zasięgnąć opinii dyrektora szkoły ,  do której zamierzają posłać dziecko. Szkoły polskie za granicą mają charakter uzupełniający i podstawą do przyjęcia do danej klasy w Polsce jest świadectwo/zaświadczenie ze szkoły irlandzkiej.

Czy w szkole przeprowadza się egzaminy klas ósmych ?

– Nie , zgodnie z rozporządzeniem szkola nie przeprowadza takich egzaminów. Uczniowie mimo to muszą zostać przyjęci w kraju do szkół średnich  znajdujących się w  ich rejonie zamieszkania , o ile  statuty tych szkół nie stanowią inaczej ( dotyczy to np. szkół , do których rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ). Rodzice , którzy chcą jednak , aby ich dziecko przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty, mogą sami zgłosić ucznia do jednej z komisji egzaminacyjnych  (należy o nie pytać w kuratoriach lub dyrektorów szkół z rejonu ).

Czy szkoła przeprowadza  egzaminy maturalne ?

– Nie .Zgodnie z rozporządzeniem , egzaminy maturalne organizowane są    przez ORPEG w Warszawie .   Wszyscy  przyszli abiturienci są  zobowiązani wysłać swoje zgłoszenia na  egzamin  do ORPEG  w terminie przezeń wyznaczonym ( na ogół   do połowy września ) . W tym celu należy pobrać odpowiedni druk ze strony   www.orpeg.pl i wysłać na adres podany na tej stronie . Od tego momentu   za dopuszczenie ucznia do egzaminu maturalnego odpowiedzialny jest ORPEG. Na w.w. stronie internetowej znajdują się też bieżące ogłoszenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jakie są warunki przystąpienia do egzaminu dojrzałości ?

   –  Wysłanie aplikacji do ORPEG-u,

   – Ukończenie klasy IV Liceum w szkole irlandzkiej i/lub polskiej

 W przypadku różnic programowych , które mogą się pojawić nawet, gdy uczeń uczęszcza do obu szkół , ORPEG w Warszawie ustala   indywidualnie dla każdego kandydata tryb uzupełniania  tych różnic na podstawie przedstawionych świadectw.

Co to są różnice programowe ?

– Różnice programowe to różnice wynikające z przedmiotów , na które   uczęszcza uczeń . Aby tych różnic uniknąć, uczeń powinien uczęszczać na przedmioty takie same, jakie obowiązują w Polsce. Np. brak oceny z biologii na świadectwie klasy II szkoły średniej będzie oznaczał, że uczeń musi zaliczyć materiał z tego przedmiotu w Zespole Szkół w Warszawie , żeby być dopuszczonym do matury. Rada: jeżeli uczeń myśli o polskiej maturze, nie powinien wybierać przedmiotów typu metal work, lecz np. chemia.

UWAGA : RÓŻNICE PROGRAMOWE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ JUŻ NA ETAPIE Secondary School czyli po klasie szóstej!

 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące matur ?

– Wszystkie procedury , rozporządzenia oraz informacje dotyczące matur można znaleźć na stronie  www.orpeg.pl

W jaki sposób rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami i kierownikiem  szkoły?

– Wszyscy pracownicy szkoły są dostępni dla rodziców na bieżąco przez pocztę elektroniczną, dziennik elektroniczny lub na spotkaniach w szkole. Prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania . W przeciwnym razie może się zdarzyć, że   nie będą mogli takiego żądania spełnić , ponieważ kolidowałoby to z ich obowiązkami . Wyjątek stanowią  nagłe zdarzenia. Dane teleadresowe szkoły znajdują się na stronie int. w zakładce „ kontakt”.  Adresy mailowe nauczycieli znajdują się w zakładce  Nauczyciele. Rodzice są też zobowiązani stawić się w szkole na każde wezwanie nauczyciela lub kierownika szkoły w terminie przez nich wyznaczonym. Bardzo istotne jest , aby rodzice aktywnie uczestniczyli w zebraniach klasowych .

Czy rodzice mogą przebywać w budynku szkoły?

Ze względów bezpieczeństwa bardzo prosimy rodziców o to , by nie przebywali w szkole podczas trwania zajęć, o ile nie są umówieni na spotkanie z pracownikami szkoły. W takim wypadku należy zgłosić się do woźnego , który poinformuje nauczyciela / kierownika o przybyciu rodzica.

Czy szkoła potrzebuje rodziców do pomocy?

Tak, Państwa pomoc jest dla nas bardzo ważna. Bez udziału rodziców nie moglibyśmy przeprowadzać takich imprez jak pasowanie uczniów klas 1 , akcji “Cała Polska czyta dzieciom”, biesiady patriotycznej, balu karnawałowego, kiermaszów świątecznych czy festynu z okazji Korczakowskiego Dnia Dziecka.

Jak mogę się skontaktować z osobą odpowiedzialną za organizację wydarzeń szkolnych ?

Zachęcamy do kontaktu z prezydium Rady Rodziców lub z przedstawicielem trójki klasowej oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

spkradarodzicow@gmail.com ( Rada Rodziców)

pse.edu@gmail.com  ( Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne)