Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Janusza Korczaka

przy Ambasadzie RP w Dublinie

Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby,

trudności i przeszkody swojego życia.

Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory

i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie,

wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.

J. Korczak

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie.
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 

Wstęp

Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie, od ponad piętnastu lat konsekwentnie realizuje misję zorientowaną na promowanie polskiej tradycji i kultury.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła ma za zadanie wspomagać wychowanków w kształtowaniu odpowiedniej postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym w oparciu o:

 • wnioski z pracy zespołów zadaniowych i przedmiotowych,
 • wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowanków, np. w formie ankiety kierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla szkoły (np. wnioski uczniów, rodziców).

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • znajomość założeń programu ,
 • zaangażowanie,
 • współdziałanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców.

I. Misja szkoły

Misja Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie w Dublinie

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) rozwija i podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów,

2) umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji,

3) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie,

4) wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji.

Zadania placówki: 

 1. Nadrzędną ideą szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności  i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.
 2. Celem szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Republice Irlandii uzupełniania wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, czteroletniego liceum oraz w okresie przejściowym gimnazjum – klasy II i III oraz liceum klasy 2-3 w przedmiotach wiedza o Polsce oraz język polski.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Rozporządzeniu, w szczególności:

1)      zapewnia bezpłatne kształcenie w systemie stacjonarnym;

2)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady zawarte w Statucie;

3)      realizuje uzupełniający plan nauczania szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego z przedmiotów: język polski, wiedza o Polsce (historia Polski, geografia Polski i wiedza o społeczeństwie,

4)      umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenia się do systemu edukacji w Polsce,

5)      kształtuje u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,

6)      wychowuje w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania,

7)      kształtuje i podtrzymuje tożsamość narodową wśród uczniów oraz inspiruje  intelektualną i emocjonalną więź z Polską.

II. Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego:

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych,
 • Wspieranie w indywidualnym rozwoju dziecka,
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • Nauka właściwego wyrażania własnych uczuć i emocji i zachowań asertywnych,
 • Propagowanie praw i obowiązków dziecka,
 • Eliminowanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów,
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia,
 • Uświadomienie zagrożenia płynącego ze stosowania używek,
 • Promocja zdrowego stylu życia,
 • Eliminowanie zachowań negatywnych,
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Współpraca z rodzicami,
 • Edukacja kadry pedagogicznej pod kątem realizacji programu profilaktyki szkolnej,

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców.
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje 8 obszarów:

 

Obszar 1. Kłopoty uczniów w adaptacji do nowego środowiska.

Obszar 2. Problemy związane z przemocą oraz z brakiem poszanowania mienia społecznego.

Obszar 3. Brak właściwej więzi z rodzicami oraz niewielka ilość czasu przeznaczonego na jej wzmacnianie.

Obszar 4. Brak dyscypliny oraz problemy z kulturą i higieną osobistą.

Obszar 5. Negatywny wpływ rówieśników i starszych kolegów .

Obszar 6. Zagrożenie środkami odurzającymi.

Obszar 7. Niewłaściwe sposoby spędzania wolnego czasu (niewłaściwe wykorzystanie multimediów ) oraz troska o rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

Obszar 8. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • realizowanie wśród uczniów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

 

Hasło roku szkolnego 2020/21 zaproponowane przez Radę pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców to „Jestem eko’.

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej i społecznej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy i agresji,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych.

III. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

 Absolwent szkoły, to człowiek, który:

 • toleruje i żyje w poszanowanie innych wyznań oraz kultur,
 • cechuje się wysoką kulturą osobistą,
 • jest gotowy nieść pomoc, a także podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • jest patriotą,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • kieruje się w życiu zasadami moralności i etyki,
 • szanuje innych,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole wielokulturowym,
 • umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 

Kierownik szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem nauczycieli oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Rada pedagogiczna:
 • zatwierdza procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
 1. Nauczyciele:
 • przestrzegają procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 • kształcą uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach.
 1. Wychowawcy klas:
 • uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy np. imprezy okolicznościowe, zabawy, akademie, apele, wycieczki,
 • organizują wycieczki, wyjść do kina , teatru itp.,
 • wpajają nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach
 • kształtują wzajemne stosunki między uczniami na zasadzie życzliwości, koleżeństwa i odpowiedzialności,
 • organizują spotkania klasowe z rodzicami uczniów,
 • prowadzą na bieżąco dokumentację pracy wychowawczej,
 • przedstawiają istotne problemy uczniów na radach pedagogicznych,
 • kształtują postawy patriotyzmu, aktywności społecznej, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, tolerancji na inne narodowości i wyznania,
 • propagują program zdrowego stylu życia, walki z uzależnieniami i nałogami,

 

 1. Rodzice:
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • biorą czynny udział w tworzeniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • rada rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (w porozumieniu z radą pedagogiczną).
 1. Samorząd uczniowski:
 • jest organizatorem akcji różnego typu (w porozumieniu z opiekunem samorządu i Kierownikiem szkoły),
 • współpracuje z nauczycielami i Radą Pedagogiczną,
 • może prowadzić akcje pomocy dla potrzebujących,
 • reprezentuje potrzeby środowiska uczniowskiego,

 

7. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Sposoby ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

                        1. Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

                        2. Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

                        3. Sprawdzenie zapisów w dziennikach lekcyjnych,

                        4. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły.