Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

(wyciąg ze Statutu Szkoły)

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

 1. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę:
 • odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału,
 • odpowiedzi ustnej lub pisemnej obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału zapowiedzianą z tygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne obejmujące treści
  z dwóch ostatnich tematów są formą sprawdzania pracy domowej lub pracy ucznia na lekcji nie muszą być zapowiedziane i mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej.
 2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania przyczyny, w ilości i formie uzgodnionej z nauczycielem.
 3. Sprawdziany pisemne, takie jak testy i prace klasowe oraz odpowiedzi ustne obejmujące powtórzenie materiału muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem ze stosowną adnotacją w dzienniku. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden taki sprawdzian.
 4. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania co do zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych, testów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, które są traktowane jako forma sprawdzianu.
 5. Prace pisemne powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni. Nauczyciel po ocenieniu tych prac powinien je udostępnić uczniowi.
 6. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole, pisze sprawdzian w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
 7. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, nie tylko niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie i trybie ustalonym z nauczycielem. Ocena uzyskana z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika elektronicznego i traktowana jako ocena poprawiona. Ocena, która została poprawiona nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu przez nauczyciela oceny śródrocznej i rocznej z zajęć dydaktycznych.
 8. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 9. Oceny bieżące wystawiane są według skali, o której mowa w § 72 niniejszego Statutu.
 10. Wymagania na oceny bieżące dla uczniów klas I, II i III określają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniając ogólne zasady:
 11. Uczeń może otrzymać oceny:
 • W – wspaniale. Oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.
 • B – bardzo dobrze. Oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.
 • D – dobrze. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.
 • P – przeciętnie. Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.
 • S – słabo. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.
 • U – brak umiejętności. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający posługiwanie się nimi oraz uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.
 1. Ocena śródroczna i roczna ma charakter diagnostyczno-informujący i uwzględnia:
 • postępy ucznia w edukacji z podziałem na stopień opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w ramach programowych,
 • szczególne sukcesy osobiste ucznia,
 • zalecenia do dalszej nauki.
 1. Ocena roczna jest formułowana opisowo, nie zawiera jednak zaleceń dla ucznia.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne roczne wystawiane są według następującej skali:

 

 

ocena celująca 6
ocena bardzo dobra 5
ocena dobra 4
ocena dostateczna 3
ocena dopuszczająca 2
ocena niedostateczna 1

 

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawiane są według skali, o której mowa w ust. 1, bez stosowania dodatkowych znaków rozszerzających, tzw. „plusów” i „minusów”.
 2. Wymagania na poszczególne oceny określają nauczyciele uczący przedmiotów, uwzględniając ogólne zasady:
 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy i wykraczającymi poza ten program,
 2. jest laureatem szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych.
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy z programu nauczania,
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,
 2. samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. ma braki w opanowaniu wiedzy, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 2. z pomocą rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
  o niewielkim stopniu trudności.
 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
  i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie minimum programowego, a braki w wiadomościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać typowych zadań o minimalnym stopniu trudność.
 1. Przy ocenie prac pisemnych stosuje się następującą skalę:

 

ocena celująca ≥100%
ocena bardzo dobra 99% – 86%
ocena dobra 85% – 75%
ocena dostateczna 74% – 52%
ocena dopuszczająca 51% – 40%
ocena niedostateczna 39% – 0%
 1. Nauczyciel ocenia pracę ucznia systematycznie na zajęciach edukacyjnych poprzez ocenę aktywności na lekcji oraz stopnia przygotowania ucznia do zajęć.
 2. Uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form pracy i wykonywania zadań dodatkowych w celu uzyskania oceny.
 3. Pod pojęciem zadania dodatkowego wymienionego w ust. 6 należy rozumieć: udział w konkursach przedmiotowych, wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, prezentację nadobowiązkowego referatu, nadobowiązkowy projekt itp.
 4. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o jego ocenach z przedmiotu.
 5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w trybie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Oceny zapisane są w dzienniku elektronicznym i brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej.