Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Niniejszy rozdział jest częścią statutu szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania

Przepisy ogólne

 

§65

Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wymaganych na podstawie ram programowych kształcenia uzupełniającego.

 

§66

Przedmiotem oceny jest:

1)    zakres opanowanych wiadomości i umiejętności,

2)    rozumienie materiału,

3)    umiejętność stosowania wiedzy,

4)    kultura przekazywania wiadomości.

 

§67

 Nauczyciel, oceniając danego ucznia, obowiązany jest uwzględniać zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się wynikające z wydanej uczniowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§68

 1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,

2)    pomoc uczniowi w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i planowaniu swojego rozwoju,

3)    motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy nad sobą,

4)    dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 

 

Zasady informowania uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych

o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć i uzyskanych ocenach

 

§69

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na pierwszej lekcji, wpisują informację o tym do dziennika, a rodziców lub opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu z rodzicami lub pocztą mailową o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (odpowiedzi ustne, prace klasowe, prace domowe, kartkówki, testy, sprawdziany, prace nadobowiązkowe, ćwiczenia praktyczne itp.),

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

3. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

4. Częstotliwość oceniania uczniów przez nauczyciela jest zależna od specyfiki przedmiotu, ale także od ilości godzin. Minimalna liczba ocen bieżących wynosi 3 oceny w semestrze.

5. Oceny są jawne dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej.

7. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi, jego rodzicom lub opiekunom prawnym.

8. Wgląd do prac mają:

1)  uczniowie podczas lekcji (ewentualnie po uzgodnieniu z nauczycielem – na przerwie lub po zajęciach),

2)  rodzice lub opiekunowie prawni podczas zebrań, konsultacji lub w innym, ustalonym wspólnie terminie.

9. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się systematycznie w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem ram programowych i realizowanych programów nauczania ze wszystkich przedmiotów i obejmuje w szczególności:

1)    klasyfikowanie i promowanie,

2)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

3)    przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

10. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu ucznia przekazywane są rodzicom lub opiekunom prawnym podczas indywidualnych spotkań opiekna klasy z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz za pośrednictwem kart z ocenami lub wiadomości e-mail, przekazywanych rodzicom przez wychowawców najmniej raz wciągu semestru w czasie zebrania lub w zeszytach uczniowskich/ przez uczniów. O fakcie przekazywania kart z ocenami wychowawca każdorazowo informuje rodziców drogą elektroniczną.

11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej na co najmniej 14 dni przed śródrocznym oraz 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje pisemnie ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych o proponowanej ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych. W przypadku przewidywanego braku podstaw do klasyfikacji lub promocji do następnej klasy nauczyciel powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych osobiście, telefonicznie lub mailem, a w sytuacjach braku kontaktu listem poleconym.

12. W klasach I-III szkoły podstawowej na co najmniej 14 dni przed śródrocznym lub 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel dokonuje podsumowania postępów ucznia i w formie ustnej przedstawia spostrzeżenia uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym. W przypadku przewidywanego braku podstaw do klasyfikacji lub promocji do następnej klasy nauczyciel powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych osobiście, telefonicznie lub mailem, a w sytuacjach braku kontaktu listem poleconym.

13. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Informacje te przekazuje nauczyciel na początku roku szkolnego.

 

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

§70

1.Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę:

1)  odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału,

2) odpowiedzi ustnej lub pisemnej obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału zapowiedzianą z tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne obejmujące treści z ostatniego tematu są formą sprawdzania pracy domowej lub pracy ucznia na lekcji  nie muszą być zapowiedziane i mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej.

3. Sprawdziany pisemne, takie jak testy i prace klasowe oraz odpytywanie ustne obejmujące powtórzenie materiału muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem ze stosowną adnotacją w dzienniku. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden takisprawdzian.

4. Prace pisemne powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni. Nauczyciel po ocenieniu tych prac powinien je zwrócić uczniowi.

5. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole, pisze sprawdzian  w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.

6. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, nie tylko niedostatecznej z pracy pisemnej      w terminie ustalonym z nauczycielem. Ocena uzyskana z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika jako kolejna.

 

§71

1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2. Oceny bieżące wystawiane są według skali, o której mowa w § 74 niniejszego Statutu.

 

§72

1.Wymagania na oceny bieżące dla uczniów klas I, II i III określają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

2. W bieżącym ustalaniu w klasach I – III poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych cząstkowych, przy czym:

1)    W – wspaniale. Oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.

2)    B – bardzo dobrze. Oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

3)    D – dobrze. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

4)    P – przeciętnie. Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

5)    S – słabo. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

6)    U – brak umiejętności. Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający posługiwanie się nimi oraz uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.

 

§73

1.Ocena bieżąca ma formę pisemną.

2.Ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno-informujący i uwzględnia:

1)     postępy ucznia w edukacji z podziałem na stopień opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w ramach  programowych,

2)     szczególne sukcesy osobiste ucznia,

3)     zalecenia do dalszej nauki.

3.Ocena roczna jest formułowana w taki sam sposób jak ocena śródroczna, nie zawiera jednak zaleceń dla ucznia.

 

§74

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne roczne wystawiane są według następującej skali:

ocena celująca 6
ocena bardzo dobra 5
ocena dobra 4
ocena dostateczna 3
ocena dopuszczająca 2
ocena niedostateczna 1

2. Oceny klasyfikacyjne roczne wystawiane są według skali, o której mowa w § 74 ust. 1 niniejszego Statutu, bez stosowania dodatkowych znaków rozszerzających, tzw. „plusów” i „minusów”.

 

§75

1.Wymagania na poszczególne oceny określają nauczyciele uczący przedmiotów, uwzględniając ogólne zasady:

1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy i wykraczającymi poza ten program,

b)jest laureatem szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych.

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy z programu nauczania,

c)potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,

b)samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu wiedzy, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) z pomocą rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie minimum programowego, a braki w wiadomościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać typowych zadań o minimalnym stopniu trudności.

 

§76

1.Przy ocenie prac pisemnych stosuje się następującą skalę:

ocena celująca 100%
ocena bardzo dobra 99% – 85%
ocena dobra 84% – 75%
ocena dostateczna 74% – 51%
ocena dopuszczająca 50% – 36%
ocena niedostateczna 35% –   0%

 

§77 

1.Nauczyciel ocenia pracę ucznia systematycznie na zajęciach edukacyjnych poprzez ocenę aktywności na lekcji oraz stopnia przygotowania ucznia do zajęć.

2. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o jego ocenach z przedmiotu.

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w trybie uzgodnionym z nauczycielem.

5. Oceny zapisane są w dzienniku i brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej. Ocena uzyskana z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika jako kolejna.

6. Uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności i zadań dodatkowych w celu uzyskania oceny.

7. Pod pojęciem zadania dodatkowego §77 ust.5. należy rozumieć: udział w konkursach przedmiotowych, wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, prezentację referatu, projektu itp.

 

 

 

Klasyfikowanie i promowanie

 

 §78

 1,Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu  stycznia, a klasyfikowanie roczne  nie później niż w ostatnim tygodniu  czerwca.

2. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne i roczne według skali stopni szkolnych i zgodnie z określonymi kryteriami.

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ocena klasyfikacyjna ustalana jest w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych.

4. Średnia ważona obliczana jest w następujący sposób:

1) Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

2) Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.

– ocena semestralna:

(suma ocen cząstkowych z wagą 5) *5 + (suma ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (suma ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (suma ocen cząstkowych z wagą 2)*2 /
(ilość ocen cząstkowych z wagą 5)*5 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 2)*2
– ocena końcoworoczna:

(ocena na semestr)*6 + (suma ocen cząstkowych z wagą 5) *5 + (suma ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (suma ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (suma ocen cząstkowych z wagą 2)*2 /1*6 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 5)*5 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 4)*4 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 3)*3 + (ilość ocen cząstkowych z wagą 2)*2

3) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

Średnia Stopień
poniżej 1,50 Niedostateczny
od 1,51 do 2,59 Dopuszczający
od 2,60 do 3,50 Dostateczny
od 3,51 do 4,50 Dobry
od 4,51 do 5,30 bardzo dobry
od 5,31 Celujący

 

5. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz otrzymywał celujące oceny cząstkowe może otrzymać ocenę celującą.

6.Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną.

7. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.

8. Oceny cząstkowe są wystawiane zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania.

9. Brak oceny z pracy klasowej ma wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.

10. Ocena z poprawy pracy klasowej, sprawdzianu ma wagę z obniżoną o 1.

11. Ocena niedostateczna za brak zadania domowego ma wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.

12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę możliwości i indywidualne osiągnięcia każdego ucznia.

13. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

15. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić     o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek opiekuna klasy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców lub opiekunów prawnych ucznia albo na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia po zasięgnięciu opinii opiekuna oddziału.

16. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody opiekuna oddziału albo na wniosek opiekuna oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekinów prawnych ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

 §79

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Punktu.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych, jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub inny wskazany przez Kierownika jako członek komisji.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa nie mniej niż 45 minut, ustna nie mniej niż 20 minut.

7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 

§80

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)       skład komisji,

2)       termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)       zadania egzaminacyjne,

4)       uzyskane oceny.

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§81

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wypadkach i na zasadach przewidzianych w § 82 i § 84.

2. Uczeń, który przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.

 

§82

1. Uczeń lub jego rodzice lub opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Kierownika Punktu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w § 82 ust. 1 mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona  niezgodnie z przepisami  prawa  dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Kierownik Punktu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. Sprawdzian, o którym mowa w § 82 ust. 3, przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 82ust. 1. Termin sprawdzianu wyznacza Kierownik Punktu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

5. Sprawdzian, o którym mowa w § 82 ust. 3, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa nie mniej niż 45 minut, ustna nie mniej niż 20 minut.

6. W skład komisji wchodzą:

1)    Kierownik Punktu jako przewodniczący komisji,

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych,

3)    nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub inny nauczyciel wskazany przez Kierownika jako członek komisji.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    skład komisji,

2)    termin sprawdzianu,

3)    pytania sprawdzające,

4)    ustaloną ocenę.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Punktu w uzgodnieniu z uczniem.

10. Ustalona przez komisję, o której mowa w § 79 ust. 5, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej

11. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 84, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 jest ostateczna.

 

 

 

§83

Zmiana oceny przewidywanej przez nauczyciela

1.Uczeń ma prawo do poprawy oceny rocznej w formie sprawdzianu podnoszącego ocenę.

2. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą.

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna   z zajęć edukacyjnych:

1)    frekwencja ucznia na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),

2)    przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,

3)    uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,

4)    skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych,

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny, jego rodzice lub opiekunowie prawni w terminie do 5 dni roboczych od podania przewidywanych ocen występują do Kierownika pocztą mailową z uzasadnioną prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny z danego przedmiotu. Kierownik w ciągu 2 dni roboczych przesyła prośbę ucznia nauczycielowi danego przedmiotu.

5. Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń spełnia wymagania dające mu prawo poprawienia oceny przewidywanej, zgodnie z § 83 ust. 3 pkt 1) – 4), po czym w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania odsyła podpisaną prośbę ucznia Kierownikowi.

6. Kierownik wyraża zgodę na przystąpienie ucznia do egzaminu sprawdzającego i powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający w formie pisemnej trwający nie mniej jak 45 minut oraz ustnej trwający nie mniej jak 20 minut oraz ustala roczną lub śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3. prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

8. Egzamin sprawdzający odbywa się w terminie wyznaczonym przez Kierownika Punktu, jednak nie później niż 14 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

9. Termin egzaminu sprawdzającego ustala się z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

10. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez  Kierownika Punktu w składzie :

1) nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych,

2) nauczyciel, prowadzący takie same zajęcia, Kierownik lub inny nauczyciel wskazany przez Kierownika jako członek komisji.

11. Z przebiegu egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen. Protokół ten powinien zawierać :

1) skład komisji egzaminacyjnej,

2) datę egzaminu,

3) pytania egzaminacyjne,

4) ocenę ustaloną przez komisję.

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.

13. Uzyskanie z egzaminu sprawdzającego oceny niższej niż proponowana przez nauczyciela nie wpływa na jej obniżenie.

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Punktu, jednak nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§84

Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Uczeń, który zamierza zdawać egzamin poprawkowy, obowiązany jest złożyć do Kierownika Punktu stosowne podanie.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Punktu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy odbywa się jednego dnia, składa się z części pisemnej trwającej nie mniej niż 45 minut oraz części ustnej nie mniej niż 20 minut.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Punktu. W skład komisji wchodzą:

1) Kierownik Punktu  jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  jako egzaminujący, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych,

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub inny nauczyciel wskazany przez Kierownika jako członek komisji.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu poprawkowego,

3) pytania egzaminacyjne,

4) uzyskaną ocenę.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Kierownika Punktu, nie później niż do końca września.

9. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna i uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia do Kierownika Punktu, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Kierownik Punktu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz     w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§85

1.Na pisemny wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych otrzymują do wglądu  dokumentację  dotyczącą  egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego  oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i na zasadach uzgodnionych z wychowawcą i Kierownikiem Punktu.

2. Dokumentacja udostępniana jest w dniu najbliższych zajęć, po przeprowadzeniu egzaminu.

§86

1.W Punkcie nie przeprowadza się egzaminu ośmioklasisty oraz  egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego), a także w okresie przejściowym egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

Warunki ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

§87

 

1. Uczeń kończy Punkt  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń kończy Punkt z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz posiada pozytywną opinię zachowania  Rady Pedagogicznej.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

 

 

 

Dokumentowanie przebiegu  oceniania

§88

1.Punkt prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2. Punkt prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

3. Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do prowadzenia w dzienniku lekcyjnym przejrzystego opisu ocen (np. tytułowanie rubryk).

4. Wszystkie oceny do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje długopisem, kolorem czarnym lub granatowym. Błędne wpisy skreśla kolorem czerwonym, parafuje i datuje.

5. W arkuszu ocen opiekun klasy umieszcza informacje dodatkowe o uczniu, np.: o otrzymanych nagrodach i karach,  promocji z wyróżnieniem.

6. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Punktu, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

1) uzyskane nagradzane  miejsca –  w olimpiadach i konkursach organizowanych  przez instytucje zewnętrzne oraz Punkt, promocji z wyróżnieniem,

2) osiągnięcia w działalności na rzecz innych ludzi (wolontariat) czy środowiska szkolnego, np. w samorządzie uczniowskim,  organizowanie pomocy dla uczniów, organizowanie akcji charytatywnych.

2. W klasach I – III śródroczna i roczna opisowa ocena jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym w formie załącznika.