Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STATUTU SZKOŁY

ROZDZIAŁ XV

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PUNKTU

 

§1 

1.Za bezpieczeństwo uczniów na terenie Punktu odpowiada Kierownik Punktu.

2. Na terenie Punktu w godzinach prowadzenia zajęć szkolnych i dodatkowych uczniowie znajdują się pod opieką nauczycieli.

3. Uczniowie są objęci opieką nauczyciela:

1) pełniącego dyżur na korytarzu na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć edukacyjnych od godziny 8.45; przed tą godziną znajdują się pod opieką rodzica i nie mogą przebywać na terenie Punktu oraz

2) nauczyciela prowadzącego lekcje do momentu zakończenia lekcji,

3) w przypadku klas I-VI do momentu przekazania osobom upoważnionym do odbioru.

4. Nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych bądź innych pomieszczeniach czuwają nad bezpieczeństwem powierzonych im uczniów.

5. Nauczyciele pełniący dyżur czuwają nad bezpieczeństwem uczniów na korytarzach szkolnych i schodach.

6. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżur za niego pełni inny nauczyciel w zastępstwie.

7. Rodzice mają obowiązek wykupienia dziecku ubezpieczenia na zdrowie i życie działającego poza Punktem i ponoszą wszelkie konsekwencje braku takiego ubezpieczenia.

8. Uczniowie i rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu Punktu oraz dostosować się do zarządzeń kierownika Punktu oraz uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

9. W przypadku niezdyscyplinowania uczniów Punkt nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.

10. Zwolnienie dziecka z lekcji przez rodzica może nastąpić wyłącznie na podstawie:

1) pisemnego zwolnienia podpisanego przez rodzica i dostarczonego przez ucznia lub rodzica wychowawcy klasy lub

2) na prośbę wyrażoną osobiście przez rodzica do wychowawcy,

3) w przypadku wychowawcy nieobecności zwolnienie musi być dostarczone do kierownika Punktu.

11. Rodzice nie mogą przebywać w budynku Punktu podczas trwania zajęć lekcyjnych bez wcześniejszego umówienia się z nauczycielem lub kierownikiem Punktu.

12. Termin indywidualnego spotkania z nauczycielami powinien być ustalony z wyprzedzeniem w sposób ustalony przez rodziców i wychowawcę w czasie pierwszego zebrania.

13. Termin indywidulanego spotkania z kierownikiem Punktu powinien być ustalony z wyprzedzeniem telefonicznie w czasie dyżuru pełnionego przez kierownika lub elektronicznie.

14. Zamiar spotkania z kierownikiem w trakcie dyżuru administracyjnego na terenie Punktu powinien być zgłoszony woźnemu Punktu, który przyprowadza osoby zainteresowane na spotkanie.

15. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych, za zgoda Kierownika Szkoły w wyznaczonym miejscu w szkole mogą przebywać rodzice z małymi dziećmi oczekujący na odbywające zajęcia rodzeństwo.

16. Uczniowie klas 1-3 są odprowadzani przez rodziców na miejsce wyznaczone w Punkcie, skąd są odbierani przez wychowawców.

17. Rodzice nie są wprowadzają dzieci do klas.

`8. Rodzice lub opiekunowie lub osoby upoważnione odbierają od nauczycieli dzieci z klas I – VI szkoły podstawowej o ustalonej godzinie po zakończeniu ostatniej godziny lekcyjnej przy wejściu do Punktu.

19. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przywożenia i odbierania dzieci.

20. Do odbioru ucznia upoważnieni są wyłącznie rodzice, opiekunowie oraz osoby przez nich wskazane i odnotowane w dzienniku klasowym.

21. Nauczyciele mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie bezpiecznie opuścili teren szkoły.

22. Punkt nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów po zakończonych zajęciach oraz znajdujących się poza jej terenem.

23. W przypadku spóźnienia rodziców uczniowie oczekują w szkole pod nadzorem nauczyciela świetlicy, która jest organizowana jako forma wspierania pracy Punktu w działalności opiekuńczej przez Radę Rodziców we współpracy ze wspierającym szkołę stowarzyszeniem.

24. Uczniowie mogą korzystać z wyznaczonych toalet tylko podczas przerw (chyba, że zachodzi nagła konieczność).

25. Rodzicom nie wolno korzystać z toalet przeznaczonych dla uczniów.

26. Uczniowie i rodzice nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego, gdzie przechowywana jest bieżąca dokumentacja szkolna zawierająca dane osobowe. W razie potrzeby należy kierować pytania do nauczyciela pełniącego dyżur.

27. Wychowawca klasy ucznia nowoprzyjętego do Punktu zobowiązany jest do uzyskania na piśmie oświadczenia rodzica, opiekuna dotyczącego zgody na upublicznianie wizerunku dziecka w mediach szkolnych. Oświadczenie przechowywane jest u wychowawcy, a jego treść odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

28. Rodzic ma prawo do zmiany decyzji w sprawie upubliczniania wizerunku dziecka, o czym zobowiązany jest pisemnie poinformować wychowawcę klasy.

29. Na terenie Punktu obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania i używania urządzeń rejestrujących, w tym telefonów, z wyłączeniem uroczystości ogólnoszkolnych z udziałem rodziców; przy czym kierownik Punktu każdorazowo udziela pozwolenia na nagrywanie.

30. W przypadku negatywnej treści oświadczenia o którym mowa w § 37 ust.27 wyrażonej przez rodzica ucznia biorącego udział w uroczystości obowiązkiem Punktu jest ochrona wizerunku ucznia w mediach szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

31. Rodzice i opiekunowie nie mogą wjeżdżać na górną część parkingu przylegającą do Punktu, która pozostaje do dyspozycji pracowników Punktu i jest strefą wzmożonego ruchu pieszych w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych.

32. Rodzice, uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zachowania ładu i porządku na terenie Punktu oraz na terenach do niej przylegających.

33. Na terenie Punktu, w tym na boiskach i parkingu, obowiązuje zakaz palenia.

34. Na terenie Punktu obowiązuje zakaz wyprowadzania psów.

35. Zasady bezpiecznego przebywania w pomieszczaniach lekcyjnych zawarte są w Regulaminie sal lekcyjnych.

36. Zasady bezpiecznego organizowania wycieczek szkolnych zawarte są w Regulaminie wycieczek szkolnych.