Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Rekrutacja

Zapraszamy do naszej szkoły. Rekrutacja odbywa się w dniach 2 kwietnia do 15 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w poniższym Regulaminie rekrutacji, daty w Harmonogramie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Załaczniki rekrutacyjne powinny być przesłane wyłącznie drogą elektorniczną na adres: rekrutacja.dublin@orpeg.pl

i opisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą, o którą Państwo aplikują np. Jan Kowalski klasa 1 SP.

OD- oddział dziecięcy

SP- szkoła podstawowa

LO- liceum ogólnokształcące

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania :

Dokumentacja rekrutacyjna do wszystkich klas pozostaje taka sama jak w przypadku naboru do klas pierwszych.

Do oddziałów dziecięcych nie wypełnia się załącznika 5 (oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły).

O przyjęciu dziecka do oddziału dziecięcego oraz klasy wyższej niż pierwsza, powiadomiamy do końca czerwca tj. po zakończeniu roku szkolnego, kiedy to będziemy dysponować pełną informacją o dostępności miejsc.

W sprawach rekrutacji  prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 17.30-18.30 pod numerem: 089-256-19-96.

Niektóre informacje o szkole

 

Misja Szkoły Polskiej Dublinie

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z pózn. zm.), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na tej podstawie. Nadrzędną ideą Szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
w szczególności:

1)        zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego;

2)        ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;

3)        podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;

4)        współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą.

 

Prawo

Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPL wynikają z przepisów polskiego prawa oświatowego. Poza ww. ustawami ważnym dla funkcjonowania szkoły aktem prawnym jest również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652 z pozn. zm.),

Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa i najstarsza polska szkoła uzupełniająca w Irlandii. Placówka istnieje od 2005 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum ( w tzw. programie uzupełniającym) .

Sale lekcyjne

Słoneczne, przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 26 uczniów.

Biblioteka

Bogaty księgozbiór pomocy dydaktycznych,  klasyki i literatury najnowszej dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy także dział dla dorosłych.

Świetlica

Tu dzieci mogą oczekiwać na rodzeństwo, spędzić twórczo czas na warsztatach plastycznych i odpocząć. Świetlica jest odpłatna, ponieważ jej funkcjonowania nie obejmuje dotacja państwowa na szkołę. Prowadzi ją założone przez rodziców Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Równolegle do Rady Rodziców działa także Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne powołane do wspierania pracy SPK i Rady Rodziców. Składa się z rodziców obecnych i byłych uczniów.

Przedmioty

Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j. polski; kl. 1 i 2 -3 godz., kl.3- 4 godz.)

Wszystkie pozostałe klasy: j. polski ( 3 godz.) wiedza o Polsce ( 2 godz.)

Zajęcia dodatkowe- sprawdź w menu Rodzice/sprawy bieżące.

Poza lekcjami

Wycieczki po Irlandii, wycieczki do Polski, imprezy sportowe, wymiany młodzieży, konkursy ( szkolne, międzyszkolne i na poziomie krajowym ), turnieje rodzinne, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, dyskoteki (bal karnawałowy), przedstawienia szkole , projekty szkolne , koncerty, spotkania z twórcami kultury i sztuki , warsztaty itp.

Bezpieczeństwo

Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w godz. 8.45-16.10. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczycieli.

Przepływ ludzi przez szkołę jest nadzorowany przez pana woźnego. Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć. Wchodzący do szkoły ( oprócz uczniów) są zobowiązani do wpisania się do książki odwiedzin.

W szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych poza styuacjami użycia na wyraźne polecenie nauczyciela.  Podczas składania podania należy wypełnić pole dotyczące zgody na publikację wizerunku/nazwiska dziecka. Zwyczajowo i zgodnie z prawem na stronie szkoły pojawia się dużo zdjęć zbiorowych wykonywanych podczas imprez szkolnych. Podajemy także nazwiska dzieci przy okazji konkursów. Jeżeli Państwo nie wyrażą zgody na takie wykorzystanie danych osobowych dziecka, będziemy tego przestrzegać.

Szkoła posiada konto na Facebooku.

Tutaj nie zamieszczamy zdjęć dzieci ani innych danych osobowych bez zgody rodzica (j.w.)

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej. W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. Więcej czytaj w zakładce O nas/ Wewnątrzszkolny system oceniania, w zakładce Uczniowie i w zakładce Rodzice.

Komunikacja

Podstawowym kanałem komunikacji z rodzicami są bezpośrednie spotkania z nauczycielami oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna oraz profil na Facebooku (ten z uwagi na publiczny charakter komunikatora służy jako kanał jednokierunkowy, tj. informujący o szkole; nie prowadzimy korespondencji z rodzicami za pośrednictwem FB)

Do pobrania