Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Rekrutacja

 

Rekrutacja do szkoły rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i będzie trwać do 15 maja 2021.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania :

Dokumentacja rekrutacyjna do klas innych niż pierwsze pozostaje taka sama jak w przypadku naboru do klas pierwszych.

UWAGA: Szkoła nie prowadzi nauczania w klasach “0”. Oddziały  te są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne (PSE) na mocy porozumienia z dyrekcją St.Benildus College. Szkoła Polska nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia w klasach “0” oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez Stowarzyszenie.

Opis zajęć w klasach “0” i zajęć dodatkowych oraz podania do pobrania znajdują się w zakładce Rodzice/ Stowarzyszenie.

 

 

Niektóre informacje o szkole

 

Misja Szkoły Polskiej Dublinie

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) kształtuje i podtrzymuje tożsamość polska narodową uczniów

2) umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w Polsce i kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

3)wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;

4)podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz rozwijając u uczniów intelektualną i uczuciową więź z Polską;

Prawo

Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPK wynikają z przepisów Ustawy o systemie oświaty ( 1991 z późn. zm.) i Rozporządzenia  w sprawie  kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  z dnia 31 sierpnia 2010r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa i najstarsza polska szkoła uzupełniająca w Irlandii. Placówka istnieje od 2005 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ( program uzupełniający) .

Sale lekcyjne

Słoneczne, przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 26 uczniów.

Biblioteka

Bogaty księgozbiór pomocy dydaktycznych,  klasyki i literatury najnowszej dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy także dział dla dorosłych.

Świetlica

Tu dzieci mogą oczekiwać na rodzeństwo, spędzić twórczo czas na warsztatach plastycznych i odpocząć. Niestety, świetlica jest odpłatna, ponieważ prowadzi ją założone przez rodziców Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Równolegle do Rady Rodziców działa także Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne powołane do wspierania pracy SPK i Rady Rodziców. Składa się z rodziców obecnych i byłych uczniów.

Przedmioty

Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j. polski; kl. 1 i 2 -3 godz., kl.3- 4 godz.)

Wszystkie pozostałe klasy: j. polski ( 3 godz.) wiedza o Polsce ( 2 godz.)

Zajęcia dodatkowe- sprawdź w menu Rodzice/sprawy bieżące.

Poza lekcjami

Wycieczki po Irlandii, wycieczki do Polski, imprezy sportowe, wymiany młodzieży, konkursy ( szkolne, międzyszkolne i na poziomie krajowym ), turnieje rodzinne, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, dyskoteki (bal karnawałowy), przedstawienia szkole , projekty szkolne , koncerty, spotkania z twórcami kultury i sztuki , warsztaty itp.

Bezpieczeństwo

Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w godz. 8.45-16.55. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczycieli.

Przepływ ludzi przez szkołę jest nadzorowany przez pana woźnego. Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć. Wchodzący do szkoły ( oprócz uczniów) są zobowiązani do wpisania sią do książki odwiedzin.

W szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych ( więcej czytaj w menu O nas/ Regulamin).Podczas składania podania należy wypełnić pole dotyczące zgody na publikację wizerunku/nazwiska dziecka. Zwyczajowo i zgodnie z prawem na stronie szkoły pojawia się dużo zdjęć zbiorowych wykonywanych podczas imprez szkolnych. Podajemy także nazwiska dzieci przy okazji konkursów. Jeżeli Państwo nie wyrażą zgody na publikację nazwiska dziecka, będziemy tego przestrzegać.

Szkoła posiada konto na Facebooku.

Tutaj nie zamieszczamy zdjęć dzieci bez zgody rodzica. Nie pojawiają się także ich nazwiska. Wyjątek dotyczy konkursów, których regulaminy na to zezwalają (rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na publikację nazwiska).

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej. W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. Więcej czytaj w zakładce O nas/ Wewnątrzszkolny system oceniania, w zakładce Uczniowie i w zakładce Rodzice.

Komunikacja

Podstawowym kanałem komunikacji z rodzicami są bezpośrednie spotkania z nauczycielami oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna oraz profil na Facebooku (ten z uwagi na publiczny charakter komunikatora służy jako kanał jednokierunkowy, tj. informujący o szkole; nie prowadzimy korespondencji z rodzicami za pośrednictwem FB)