Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Bieżące informacje

Legitymacja ucznia

Zapewne większość z Państwa  spędza wraz z dziećmi  święta i wakacje w Polsce. Warto, żeby uczniowie  mieli ze sobą legitymację szkolną, uprawniajacą do zniżek w środkach transportu.

Legitymacje są wystawiane i przedłużane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka, są wysyłane do ORPEG tylko w dwóch transzach: do końca października oraz do końca marca danego roku.

W związku z tym termin przekazywania legitymacji do przedłużenia ważności  oraz składania wniosków o nowe w roku szkolnym mija:

  • 15 października
  • 15 stycznia

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze zniżek w środkach komunikacji w okresie Świąt Wielkanocnych prosimy o dopilnowanie przedłużenia ważności legitymacji szkolnej/ wnioskowania o nową  w terminie październikowym;  w lutym bowiem może nie być możliwości dostarczenia uczniom dokumentu przed feriami świątecznymi.

Poprawnie wypełnione podania lub legitymacje do przedłużenia prosimy przekazywać wychowawcom klas .Do podania należy dołączyć za pomocą spinacza biurowego aktualne, podpisane (imię, nazwisko dziecka oraz klasa; np. Jan Kowalski, klasa I a SP, Dublin) zdjęcie o wymiarach:30 mm x 42 mm. Zdjęcie przedstawiające ucznia z innymi osobami, zabawkami, zdjęcie nieaktualne, nieostre  lub o innych wymiarach nie będzie akceptowane i spowoduje odrzucenie podania.

Aby pobrać wniosek o wydanie legitymacji, kliknij tutaj.

 W przypadku utraty legitymacji, możliwe jest wydanie jej duplikatu z zachowaniem poniższej procedury:

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane są opłaty w wysokości 9 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170),  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

      Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia.

Aby pobrać wniosek o wydanie duplikatu, kliknij tutaj

      Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć:

  • dowód wpłaty,
  • aktualne zdjęcie,
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ZAJĘCIA DODATKOWE NA TERENIE BUDYNKU NIE SĄ PLANOWANE. O EWENTULANEJ TEJ DECYZJI ZMIANIE BĘDZIEMY INFORMOWAĆ.

Propozycja zajęć dodatkowych oferowanych znajduje się w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie

Zamiar udziału w zajęciach dodatkowych zgłasza się u prowadzącego.

W przypadku liczby chętnych przekraczającej liczbę miejsc pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

sobota – piłka nożna

 Zajęcia dodatkowe płatne:

zajęcia muzyczne (szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie)

zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych (szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie)

zajęcia z jujitsu (szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie)

zajęcia jujitsu – samoobrona – dla mam (szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie)

warsztaty fotograficzne (szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie)

Do dyspozycji uczniów pozostaje również płatna świetlica.

Klasa zerowa

Klasa „ 0” jest klasą odpłatną , funkcjonującą poza ramami SP , organizowaną, prowadzoną i nadzorowaną przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające na rzecz  SPK. Przedstawiciel PSE pobiera wpłaty przy zapisach . Do klasy „ 0 ” przyjmowane są dzieci 6-letnie oraz 5 letnie.

SZKOŁA NIE GWARANTUJE UCZNIOWM ZERÓWKI MIEJSCA W KLASIE PIERWSZEJ SP.

Istnieje również możliwość zorganizowania w szkole zajęć z religii, o ile będą chętni uczniowie.

Dodatkowe zajęcia odpłatne: edukacja wczesnoszkolna w klasach “0”, opieka nad dziećmi w świetlicy, dodatkowe zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, treningi drużyny piłkarskiej, treningi ju jitsu, warsztaty fotograficzne są prowadzone, organizowane i nadzorowane przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające przy naszej szkole. Wszyscy nauczyciele mają wymagane prawem uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

W sprawie zapisów i warunków prosimy pisać na adres : pse.edu@gmail.com lub bezpośrednio zgłaszać się do nauczycieli prowadzących zajęcia.

Regulamin i formularz zgłoszenia- zajęcia nieodpłatne.

Regulamin i formularz zgłoszenia – zajęcia odpłatne>>.

W szkole działają drużyna harcerska i zuchowa.

Dwujęzyczność

W menu głównym powstała nowa zakładka dedykowana zjawisku dwujęzyczności, wszystkim jej zaletom i wiążącym się z nią problemom. Zachęcamy do lektury. Jeżeli chcesz się podzielić własnymi doświadczeniami, napisz do nas; opublikujemy Twój artykuł.

1.Moje dziecko, nasza szkoła. Cz.I >>>

2.Dwujęzyczność u dzieci >>>

3.Moje dziecko, nasza szkoła. Cz.II >>>

Czytamy dzieciom

W naszej szkole od lat realizowany jest program czytania dzieciom książek przez rodziców w ramach akcji Cała Polonia Czyta Dzieciom. Akcja cieszy się bardzo dużą popularnością. O tym, jak ważne jest czytanie dzieciom i  ile frajdy może przynieść, piszą  sami rodzice. Napisz i ty!

W SPK  nuda nie grozi >>>

Cała Polonia czyta dzieciom – zapraszamy do udziału w  akcji

Ideą akcji jest czytanie wspólnie z rodzicami. Nie musimy Państwa przekonywać, jak ważne jest to tu , za granicą. Dlatego też czekamy na Państwa zgłoszenia do udziału w akcji. Poszukujemy kilku wolontariuszy , którzy będą na zmianę czytać naszym najmłodszym dzieciom polskie książki w szkole.

Wiemy, że wielu rodziców czeka na swoje dzieci na parkingu. Dzięki akcji ten czas można spędzić pożytecznie.

Rodziców chętnych do wzięcia udziału w akcji Cała Polska czyta dzieciom prosimy o kontakt z opiekunem świetlicy  szkolnej -, panią Agnieszką Cesarz lub z opiekunem biblioteki szkolnej, panią Jolantą Babiarską jolanta.babiarska@gmail.com

Przydatny link http://www.calapolskaczytadzieciom.pl

Prezydium Rady Rodziców  udostępnione jest w zakładce Rada Rodziców

Kontakt: spkradarodzicow@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców kliknij tu

Co to jest fobia szkolna? kliknij tutaj

System oceniania

Prosimy o uważne zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (dostępnym w zakładce O szkole)

Jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora, który pomoże w przyszłości przewidzieć ocenę na semestr i koniec roku szkolnego  kliknij tutaj

Treści i zakres nauczania

Liczba przedmiotów i zakres treści nauczania wynikają z dokumentu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2017 r., poz. 1648)

w sprawie kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. W załączniku nr 1 do tego Rozporządzenia określono także Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Rekrutacja

Informacje o zasadach zapisu dziecka do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego znajdują się w zakładce “Rekrutacja”.

Procedura składania skarg i wniosków

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków >>>

Zał.nr 1 do Regulaminu przyjmowania skarg i wniosków ( pdf) >>>

Wzór skargi/ wniosku ( doc) >>>

 Skargi i wnioski dotyczące zajęć dodatkowych powinny być składane u prezesa organu prowadzącego (Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne) :pse.edu@gmail.com ( prezes: Joanna Wawrzyńska).